Βρείτε το πάθος σας για την ισπανική

Text Caption Color
#ffffff
Background color (RGB)
255,255,255
Text Background Tranparency (0 .. 1)
0